Jan 21, 2015

Oriental women relaxing in a courtyard by Fabbio Fabbi (Italian, 1861-1946)